อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย” รุ่นที่ 4 PDF Print E-mail
Written by yobaandin   
Tuesday, 27 April 2010 12:32

 

 

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการ

 

มัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่ 4  

  

                 อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการ มัคคุเทศก์น้อย ขึ้นเป็น

ประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในพระราชประวัติ

พระราชกรณียกิจที่งดงามของพระองค์ท่านและสามารถทำหน้าที่มัคคุเทศก์นำเสนอพระ

ราชประวัติ และประวัติชุมชนวัดอนงคาราม ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2550 ซึ่งอุทยาน

เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดงานวันคล้าวันพระราชสมภพ ในวันดังกล่าว โดยนักเรียนที่ได้รับ

การพิจารณา จะได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรผู้มีความสามารถ ทั้งในเรื่องเทคนิคการ

พูดในที่สาธารณะ รวมไปถึงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ตลอดจน

ประวัติชุมชนวัดอนงคาราม โดยรับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5-6 จากโรงเรียนเรียนต่าง ๆ ใน                                 

 

กำหนดการสำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก                 

เขตกรุงเทพ มหานคร

             ซึ่งจะมีการอบรมทุกวันเสารืของเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2550 (รวม 10 ครั้ง)

ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

               เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 (ยกเว้นวันที่ 11-13 มิ.

ย.50 อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดชุมพร) สอบถามราย

ละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02-437-7799     

 •     วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2550 เวลา 09:00-12:00 น. - คัดเลือกผู้เข้าอบรม
 •      วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2550 เวลา 09:00 เป็นต้นไป - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ

การคัดเลือก

ระยะเวลาการอบรม


อบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 10 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 11

สิงหาคม 2550 อบรมครั้งที่ 1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม

 

 • วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2550 อบรมครั้งที่ 2 บรรยายพระราชประวัติ
 • วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550 อบรมครั้งที่ 3 บรรยายพระราชกรณียกิจ
 • วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 4 บรรยายบ้านจำลอง 
 • วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 5 บรรยายเรื่อง ชุมชนเพื่อนบ้าน
 •  วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 6 สำรวจชุมชน (ภาคปฏิบัติ)
 • วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 7 บรรยายเรื่อง การพูดต่อหน้าสาธารณ

ชน

 • วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 8 บรรยายเรื่อง การนำเสนอเนื้อหาที่น่า

สนใจ

 • วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2550 อบรมครั้งที่ 9 บรรยายเรื่อง บุคลิกภาพในการพูด
 • วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2550 อบรมครั้งที่ 10 ทดสอบการนำเสนอ
 •  วันที่ 20-1ตุลาคม 25 50 เวลา 09.00-16.00 น. – ผู้เข้าอบรมปฏิบัติหน้าที่เป็น

วิทยากรต่อผู้ชมทั่วไป   

 

 • วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 5 บรรยายเรื่อง ชุมชนเพื่อนบ้าน
 •  วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 6 สำรวจชุมชน (ภาคปฏิบัติ)
 • วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 7 บรรยายเรื่อง การพูดต่อหน้าสาธารณ

ชน

 • วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 8 บรรยายเรื่อง การนำเสนอเนื้อหาที่น่า

สนใจ

 • วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2550 อบรมครั้งที่ 9 บรรยายเรื่อง บุคลิกภาพในการพูด
 • วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2550 อบรมครั้งที่ 10 ทดสอบการนำเสนอ
 •  วันที่ 20-1ตุลาคม 25 50 เวลา 09.00-16.00 น. – ผู้เข้าอบรมปฏิบัติหน้าที่เป็น

วิทยากรต่อผู้ชมทั่วไป   

 • วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 5 บรรยายเรื่อง ชุมชนเพื่อนบ้าน
 •  วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 6 สำรวจชุมชน (ภาคปฏิบัติ)
 • วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 7 บรรยายเรื่อง การพูดต่อหน้าสาธารณ

ชน

 • วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2550 อบรมครั้งที่ 8 บรรยายเรื่อง การนำเสนอเนื้อหาที่น่า

สนใจ

 • วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2550 อบรมครั้งที่ 9 บรรยายเรื่อง บุคลิกภาพในการพูด
 • วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2550 อบรมครั้งที่ 10 ทดสอบการนำเสนอ

        วันที่ 20-21ตุลาคม 25 50 เวลา 09.00-16.00 น. – ผู้เข้าอบรมปฏิบัติหน้าที่เป็น

วิทยากรต่อผู้ชมทั่วไป   

 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

Last Updated on Thursday, 06 May 2010 15:06